Termíny a podmínky

Úvod

Toto právní upozornění se vztahuje k celému obsahu tohoto rezervačního systému. Přečtěte si prosím pozorně Podmínky užívání (‘Podmínky užívání’), protože pokud začnete používat tento rezervační systém, vyjádříte tím souhlas s danými Podmínkami užívání, a to i v případě, že se rozhodnete u nás nezaregistrovat. Pokud nesouhlasíte s uvedenými podmínkami, nepoužívejte tento rezervační systém. Pokud použijete kteroukoliv část rezervačního systému, vyjádříte tím, že plně souhlasíte s tímto právním upozorněním.

Tento rezervační systém je poháněn technologií firmy CarTrawler a umožňuje využití technologie CarTrawler při rezervaci úvodních služeb spojených s pronájmem vozidel. Pokud přijmete Podmínky užívání a/nebo použijete kteroukoliv část rezervačního systému, zavážete se tím k tomu, že budete rezervační systém, včetně podpůrné technologie, která je v tomto rezervačním systému k dispozici, používat v souladu s Podmínkami užívání a že Podmínky užívání budou představovat dohodu mezi vámi a firmou CarTrawler.

Firma CarTrawler může právní upozornění na těchto stránkách kdykoliv upravit. Ověřte si prosím čas od času aktuální znění právního upozornění na rezervačním systému, neboť toto upozornění je pro vás závazné. Některé podmínky zahrnuté v tomto právním upozornění mohou být nahrazeny výslovně označenými právními upozorněními nebo podmínkami uvedenými na určitých stránkách rezervačního systému.

Toto právní upozornění vydal Etrawler Limited, irská registrovaná společnost obchodující jako CarTrawler.
POKUD ZÁVAZNĚ NEPŘIJÍMÁTE PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT TENTO REZERVAČNÍ SYSTÉM.
Firma CarTrawler zabezpečuje rezervaci služeb půjčoven vozidel a poskytuje úvodní služby spojené s pronájmem vozidel. Firma CarTrawler nevlastní ani nevede žádnou půjčovnu vozidel. Vaše smlouva o pronájmu vozidla bude mezi vámi a poskytovatelem nájemného vozidla. Podmínky dohody o pronájmu mezi vámi a poskytovatelem nájemného vozidla jsou připraveny k nahlédnutí v tomto rezervačním systému. Můžete do nich nahlédnout, jakmile si vyberete typ vozidla a doplníte další relevantní informace. Firma CarTrawler neposkytuje žádnou záruku ani nepodává stížnosti ohledně poskytovatelů nájemných vozidel či vozidel dodaných kterýmkoliv poskytovatelem. Poskytovatel nájemného vozidla sám nese odpovědnost za dodání vozidla pronajatého prostřednictvím tohoto rezervačního systému.

Rozumí se, že veškeré odkazy na rezervační systém v Podmínkách užívání zahrnují odkaz na všechny rezervace učiněné prostřednictvím call centra (informačního střediska) firmy CarTrawler.

Poplatky

Pokud vám firma CarTrawler naúčtuje kreditní/administrační poplatek, tento je v každém případě nevratný. Poskytovatel nájemného vozidla nese odpovědnost za to, že vaše rezervace bude vyřízena správně. Přesnost ceny za pronájem vozidla uvedené tímto rezervačním systémem či jakékoliv rezervace provedené prostřednictvím tohoto rezervačního systému záleží na informacích, které do rezervačního systému vložíte.

Dostupnost služeb

Firma CarTrawler se snaží, aby byl rezervační systém přístupný 24 hodin denně. V případě, že je rezervační systém z nějakého důvodu po nějakou dobu nedostupný, firma CarTrawler nenese odpovědnost. Přístup na rezervační systém může být dočasně a bez upozornění přerušen, pokud dojde k selhání systému nebo pokud je nutná údržba či oprava, případně z důvodu neovlivnitelného firmou CarTrawler.

ODPOVĚDNOST

V případě sporu mezi firmou CarTrawler a vámi, naše případná odpovědnost vůči vám je omezena na výši poplatku za úvodní služby, který jste zaplatil/-a při rezervaci vozidla.

Firma CarTrawler tímto v souladu se zákonem v plné míře vylučuje jakoukoliv záruku (výslovnou nebo vyvoditelnou) týkající se kvality, úplnosti, výkonu nebo vhodnosti ve vztahu k určitému účelu, a to (i) jakéhokoliv vozidla zarezervovaného prostřednictvím tohoto rezervačního systému, nebo (ii) tohoto rezervačního systému nebo kterékoliv jeho části, včetně, kromě jiného, informací týkajících se pronájmu vozidel, které jsou obsaženy v tomto rezervačním systému a v technologii, která systém podporuje a která je v tomto systému k dispozici. Firma CarTrawler si vyhrazuje právo kdykoliv rezervační systém pozměnit. Informace obsažené v tomto rezervačním systému jsou čas od času aktualizovány. Jakmile začnete používat tento rezervační systém, vyjádříte souhlas s tím, že informace týkající se pronájmu a veškeré další informace, včetně, kromě jiného, informací týkajících se cestování a zájezdů uvedených v tomto rezervačním systému, mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby.

Veškeré rezervace pronájmu vozidel provedené na tomto rezervačním systému jsou rezervace u poskytovatelů nájemných vozidel, nikoliv u firmy CarTrawler. Firma CarTrawler a tento rezervační systém pouze umožňují provedení rezervace u poskytovatele nájemného vozidla. Firma CarTrawler není jednou ze stran smlouvy mezi vámi a poskytovatelem nájemného vozidla a nenese žádnou odpovědnost (přímou nebo nepřímou) vůči žádné straně v souvislosti s podmínkami vaší smlouvy s poskytovatelem nájemného vozidla nebo v souvislosti s jakýmkoliv problémem ohledně pronajatého vozidla na základě této smlouvy nebo jakýmkoliv jiným problémem mezi vámi a poskytovatelem nájemného vozidla. Pokud na tomto rezervačním systému provedete rezervaci pronájmu vozidla, zavazujete se k přijetí a rozumí se, že přijímáte podmínky příslušného poskytovatele nájemného vozidla.

VYJMA PROTIPRÁVNÍ SITUACE, ANI FIRMA CARTRAWLER ANI ŽÁDNÝ Z NAŠICH ŘEDITELŮ, VLASTNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ, CESTOVNÍCH PARTNERŮ NEBO JINÝCH ZÁSTUPCŮ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMOU NEBO NEPŘÍMOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ NEBO SPOJENOU S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A/NEBO MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, ZTRÁTY ÚDAJŮ, PŘÍJMU, ZISKU NEBO PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ TŘETÍ STRANY, NEBO JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ČI VÝSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, I V TAKOVÉM PŘÍPADĚ, ŽE FIRMA CARTRAWLER BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY NEBO POKUD TAKOVÁ ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA DO ZNAČNÉ MÍRY PŘEDVÍDATELNÁ.

To, že jsou v tomto rezervačním systému uvedeny určité informace o cestování, službách a kontaktech, neznamená, že firma CarTrawler tyto služby či kontakty doporučuje nebo že zaručuje, že tyto služby jsou na určité úrovni nebo že jsou vhodné právě pro vás. V případě, že tyto cestovní informace či služby nesplní vaše očekávání, firma CarTrawler neponese žádnou odpovědnost. Při využívání těchto informací jednejte prosím dle vlastní úvahy.

NEZÁKONNÉ ČI ZAKÁZANÉ UŽÍVÁNÍ

Podmínkou vašeho užívání tohoto rezervačního systému je, že se firmě CarTrawler zavážete k tomu, že nebudete rezervační systém používat k účelu, který by byl nezákonný nebo v rozporu s Podmínkami užívání.

VĚK A ODPOVĚDNOST

Jakmile začnete používat tento rezervační systém, potvrdíte tím, že jste podle zákona odpovídajícího věku pro používání tohoto rezervačního systému, a vytvoříte závaznou zákonnou povinnost přijmout odpovědnost, která by mohla vyvstat v důsledku používání tohoto rezervačního systému. Tím, že používáte tento rezervační systém, vyjadřujete souhlas s tím, že nesete odpovědnost, finanční i jinou, za veškeré používání rezervačního systému vaší osobou nebo osobami užívajícími vaše přihlašovací údaje. Firma CarTrawler doporučuje, abyste si zabezpečil/-a své přihlašovací údaje.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍ STRANY

Tento rezervační systém může obsahovat odkazy na zdroje nacházející se na serverech nebo webových stránkách spravovaných jinými operátory než je firma CarTrawler. Pokud se rozhodnete použít tyto odkazy, opustíte tento rezervační systém (tyto webové stránky). Tyto hyper-odkazy jsou zde obsaženy pro vaši informaci a vaše pohodlí. To, že jsou v tomto rezervačním systému hyper-odkazy na jiné webové stránky či servery obsaženy, neznamená, že schvalujeme materiál obsažený na těchto stránkách či serverech (včetně, kromě jiného, materiálu týkajícího se cestovních informací či služeb) nebo že jsme nějakým způsobem spojeni s jejich operátory. Firma CarTrawler nemá tyto stránky a servery ani jejich operátory pod kontrolou a nenese odpovědnost za žádný materiál obsažený na těchto stránkách a serverech ani za přesnost či zákonnost informací obsažených na těchto stránkách a serverech. Při využívání služeb těchto stránek a serverů jednejte prosím dle vlastní úvahy. Pokud se rozhodnete vstoupit na kteroukoliv webovou stránku třetí strany, na kterou je odkaz v tomto rezervačním systému (na těchto webových stránkách), jednáte čistě na vlastní odpovědnost.

PODMÍNKY REZERVACE

Přečtěte si prosím následující podmínky vztahující se k veškerým rezervacím pronájmu vozidla, které provedete prostřednictvím tohoto rezervačního systému.

A. Provedení rezervace

Firma CarTrawler operuje globálně, a v důsledku toho používá následující tři typy modelů obchodní platby za rezervaci:

  • Při provedení rezervace zaplatíte rezervační zálohu a zbytek částky zaplatíte poskytovateli nájemného vozidla při vyzvednutí; nebo
  • Při provedení rezervace zaplatíte celou částku za pronájem vozidla a při vyzvednutí zaplatíte pouze za benzín/ motorovou naftu a případné doplňující služby; nebo
  • Při provedení rezervace nezaplatíte nic. Firma CarTrawler pro vás bez obdržení platby zajistí rezervaci a vy zaplatíte poskytovateli nájemného vozidla celou částku za pronájem při vyzvednutí.

Platební model pro vaši rezervaci závisí na místě a/nebo poskytovateli nájemného vozidla a o veškerých platbách předem budete informován/-a předtím, než provedete rezervaci. Pokud je to součástí zvoleného typu platby, nesete odpovědnost za zaplacení zbývající částky poskytovateli nájemného vozidla. V každém případě nesete odpovědnost za zaplacení veškerých doplňkových služeb/výdajů vámi vyžádaných a za zaplacení jakýchkoliv manipulačních poplatků účtovaných příslušným poskytovatelem nájemného vozidla. Pro využití služeb poskytovaných na těchto webových stránkách musíte použít buď kreditní nebo debitní kartu, nebo metodu PayPal. Rádi bychom vás upozornili, že ne každý poskytovatel nájemného vozidla přijme debitní kartu nebo paypal. Jakmile provedete na těchto webových stránkách rezervaci s použitím vaší kreditní nebo debitní karty, nebo prostřednictvím metody paypal, vyjádříte souhlas s tím, že pokud bude rezervace zrušena méně než 48 hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, tak jak to vyplývá z rezervace provedené na těchto webových stránkách, provedenou platbu (rezervační zálohu a náš manipulační poplatek) si ponechá firma CarTrawler a tato bude nevratná. Pokud byla zaplacena celá částka za pronájem, firma CarTrawler si ponechá platbu za 3 dny pronájmu a manipulační poplatek a neponese odpovědnost za navrácení částky za pronájem, a vy tímto vyjadřujete souhlas s tím, že firma CarTrawler není za žádných okolností povinna navrátit celou částku za pronájem. Potřebujete-li na své rezervaci cokoliv změnit, musíte firmu CarTrawler o požadované změně jasným a přesným způsobem informovat prostřednictvím webové sekce Podpora CarTrawler. Firma CarTrawler nezaručuje, že požadavek změny bude zpracován, ale udělá vše pro to, aby byl pozitivně zpracován. Změny nemohou být aplikovány, pokud už došlo k převzetí vozidla. Pokud ukončíte pronájem dříve, než bylo dohodnuto, firma CarTrawler vám nemůže poskytnout finanční náhradu. V případě, že budete po převzetí nájemného vozidla požadovat prodloužení nájemní lhůty (data nezahrnutá na poukázce firmy CarTrawler), musíte zaplatit přímo půjčovně aut, a to podle sazby, která bude v té době na tom místě platná. Je vaší povinností informovat při rezervaci poskytovatele nájemného vozidla o jakémkoliv zdravotním problému, fyzickém nebo psychickém, pokud je to relevantní ve vztahu k pronájmu vozidla. Pokud nějaký takový problém zamlčíte a dojde k nehodě, může se stát, že to bude mít neblahé důsledky ve vztahu k pojištění. Při převzetí nájemného vozidla budete požádán/-a o předložení platného řidičského průkazu (u průkazů ze Spojeného království dvě části) ze země původu, platný pas a platnou kreditní kartu na jméno nájemce (řidiče). Pokud požadované doklady nepředložíte, může se stát, že agent půjčovny aut auto zamítne, a částka, kterou jste zaplatil/-a, vám nebude vrácena. Pokud provedete rezervaci, ale vozidlo si nevyzvednete, částka, kterou jste zaplatil/-a, vám nebude vrácena. Vezměte prosím na vědomí, že je povinností zákazníka informovat agenta půjčovny, pokud si bude vozidlo vyzvedávat se zpožděním. V případě zrušení letu nebo zpoždění, firma CarTrawler neponese odpovědnost za zaplacenou částku.

B. Potvrzení rezervace

Jakmile bude vaše rezervace potvrzena, firma CarTrawler vystaví potvrzení každé rezervace jménem poskytovatele nájemného vozidla, ale nezavazuje se k zahrnutí poplatků za doplňkové služby nebo informací o manipulačním poplatku nebo dani účtované poskytovatelem nájemného vozidla nebo doplňkových služeb vyžádaných vámi při převzetí vozidla. Firma CarTrawler vám doporučuje, abyste si důkladně zkontroloval/-a údaje na rezervaci, např. zemi, místo a termín pronájmu. Pokud objevíte chybu, informujte prosím okamžitě firmu CarTrawler prostřednictvím Webového systému a uveďte přesné údaje týkající se takové chyby. Firma CarTrawler vám doporučuje, abyste si přečetl/-a podmínky poskytovatele nájemného vozidla a řídil/-a se jimi (tyto podmínky jsou k dispozici v tomto rezervačním systému, ale mohou být čas od času pozměněny poskytovatelem nájemného vozidla), načež vám poskytovatel nájemného vozidla poskytne rezervované vozidlo, jakmile obdrží potvrzení rezervace. Čísla uvedená na potvrzení rezervace prosím uvádějte při veškerých dotazech ohledně rezervace nebo při rušení či změně rezervace.

C. Zrušení

Zrušení rezervace musí být provedeno minimálně čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému. Pokud chcete zrušit rezervaci, jedinou přijatelnou metodou je zrušení prostřednictvím Webových stránek Cartrawler. Pokud zrušíte svou rezervaci přímo u agenta půjčovny aut, může se stát, že vám budou naúčtovány přídavné poplatky. Ve vztahu k zrušeným rezervacím, které byly předplaceny, budou aplikovány následující poplatky: -V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace během sedmi (7) dnů od data rezervace a nejméně čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, bude navrácena platba v plné výši. -V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace za více než sedm (7) dnů od data rezervace a nejméně čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, bude navrácena celá platba kromě poplatku za zrušení ve výši 25,00 Euro a poplatku za platbu kartou (pokud je tento relevantní). -V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace méně než čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, platba nebude navrácena, jedině pokud byla předem zaplacena celá částka za pronájem, a v tom případě si firma CarTrawler ponechá částku za 3 dny pronájmu a poplatek za platbu kartou (pokud je tento relevantní). Ve vztahu k zrušeným rezervacím, které byly částečně zaplaceny, budou aplikovány následující poplatky: - V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace během sedmi (7) dnů od data rezervace a nejméně čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, bude navrácena platba v plné výši. - V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace za více než sedm (7) dnů od data rezervace a nejméně čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, bude navrácena celá platba kromě poplatku za zrušení ve výši 25,00 Euro a poplatku za platbu kartou (pokud je tento relevantní). -V případě, že firma CarTrawler obdrží oznámení o zrušení rezervace méně než čtyřicet osm (48) hodin před plánovaným začátkem pronájmu vozidla, jak to vyplývá z rezervace provedené na tomto rezervačním systému, platba nebude navrácena. V případě zrušení rezervace, kdy je celá částka za pronájem splatná při převzetí vozidla, není účtován poplatek za zrušení, ale přesto musíte svoji rezervaci zrušit prostřednictvím Webových stránek Cartrawler.

Zákazník má povinnost osobně zrušit veškeré doplňkové produkty, které si případně zakoupil zároveň s rezervací vozidla, tzn. POJIŠTĚNÍ ZA ÚČELEM OSVOBOZENÍ OD NÁHRADY ŠKODY uzavřené prostřednictvím třetí strany, jako je např. Mondial.
V případě, že zrušíte nebo pozměníte rezervaci provedenou pomocí kreditní/debitní karty, firma CarTrawler neponese odpovědnost za vaši případnou peněžní ztrátu v důsledku změny peněžního kurzu v průběhu období mezi vaší původní rezervací a následným zrušením či změnou.

D. Tvorba cen

Firma CarTrawler vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že ceny uvedené v momentě provedení rezervace na tomto rezervačním systému jsou ze všech materiálních hledisek přesné. Nicméně, firma CarTrawler si vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v momentě provedení rezervace, v případě, že v ceně došlo ke zřejmé či očividné chybě. Firma CarTrawler se vynasnaží, aby byl zákazník co nejdříve to bude prakticky možné informován o případné chybě v ceně v době provedení rezervace. V případě, že dojde ke změně ceny, která byla uvedena v momentě provedení rezervace, zákazník bude moci buď zaplatit upravenou cenu, nebo si vyžádat zpět celou zaplacenou částku. Směnné kurzy používané firmou CarTrawler pro vystavení cen v té měně, kterou si zákazník zvolí, jsou často aktualizovány. Směnné kurzy používané společností, u které máte kreditní kartu, se mohou lišit. Firma CarTrawler nemůže být odpovědná za nesrovnalost mezi cenou vystavenou firmou CarTrawler a částkou účtovanou vaší kreditní společností, ke které může dojít v závislosti na tom, jaký je použit směnný kurz.

E. Podávání stížností:

Stížnosti přijímáme pouze v psané formě a pokud jsou zaneseny do sekce Podpora CarTrawler a obdrženy během 30-ti dnů od ukončení (od data navrácení pronajatého vozidla). Stížnosti obdržené po vypršení této lhůty nebudou zpracovány.

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA TRANSAKCE KREDITNÍ/DEBITNÍ KARTOU

Firma CarTrawler vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že veškeré transakce provedené na tomto rezervačním systému pomocí kreditní nebo debitní karty jsou bezpečné. NICMÉNĚ, pokud se na výpisu z vaší kreditní nebo debitní karty objeví neoprávněné platby, vztahující se k jakékoliv kartě použité na tomto rezervačním systému, z doby během vaší rezervace nebo po ní nebo z doby provádění transakce či vkládání údajů o vaší kartě do tohoto rezervačního systému, firma CarTrawler neponese odpovědnost za jakoukoliv škodu či ztrátu jakékoliv povahy, kterou případně utrpíte v důsledku nebo ve spojení s výše uvedeným způsobem použití, transakcí nebo vložením údajů, vyjma případných zákonných nároků, které byste mohl/-a uplatnit. Vezměte prosím na vědomí, že tento rezervační systém je zabezpečen pomocí VeriSign.

AUTORSKÉ PRÁVO, UPOZORNĚNÍ A OMEZENÁ LICENCE

Veškeré informace obsažené v tomto rezervačním systému, včetně, kromě jiného, obsahu, textu, grafiky, obrázků, obchodních jmen, struktury, fotografií, tlačítek, umělecké práce, počítačového kódu, jsou chráněny autorským právem, různými zákony o duševním vlastnictví a zákony v rámci mezinárodních dohod, a jsou vám k dispozici pouze pro osobní použití. Pokud nevlastníte písemný souhlas firmy Car Trawler opravňující vás k jinému použití, můžete tento rezervační systém a jeho obsah používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Není vám dovoleno upravovat, kopírovat, distribuovat, kolacionovat, přenášet, reprodukovat nebo vystavovat žádnou z výše uvedených položek pro osobní nebo obchodní účely. Jakmile vstoupíte do tohoto rezervačního systému, vyjádříte souhlas zejména s následujícími body:

  • Nepoužívat rezervační systém k provedení spekulativní nebo nepravé rezervace;
  • Nepoužívat rezervační systém k průzkumu dodavatelů nebo tvorby cen u dodavatelů;
  • Nepoužívat jméno "CarTrawler" nebo propagaci značky CarTrawler pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu firmy CarTrawler; a
  • Nereprodukovat materiál z tohoto rezervačního systému (webových stránek) pro komerční účely.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Tento rezervační systém je k dispozici uživatelům tak jak je, a firma CarTrawler nevydává žádnou záruku, že (i) tento rezervační systém nebo technologie (servery, atd.), která ho umožňuje a podporuje, bude bez chyby a bez vady, nebo že (ii) informace uveřejněné v tomto rezervačním systému nejsou infikovány viry nebo čímkoliv jiným, co má kontaminační nebo destrukční vlastnosti. Firma CarTrawler nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv infekci nebo vlivy škodlivých aplikací, jako jsou například viry, viry typu trojský kůň, falšování, podvody nebo krádeže, chyby, technická selhání, vynechávky, zpoždění, neoprávněný přístup, nebo jiné aktivity, které poškozují přijatelnou administrativu, komunikaci a integritu tohoto rezervačního systému.

NEZŘÍKÁME SE NÁROKU

Pokud dojde kdykoliv nebo na jakkoliv dlouhou dobu k tomu, že neprosadíme jednu či více Podmínek užívání, neznamená to, že se těchto podmínek nebo nároků s nimi spojených zříkáme.

NADPISY A CARTRAWLER

Nadpisy použité v těchto Podmínkách užívání slouží pouze jako odkazy a neovlivňují význam ani rozsah Podmínek užívání. CarTrawler je obchodní jméno patřící společnosti Etrawler Limited a rozumí se, že veškeré odkazy na CarTrawler v těchto Podmínkách užívání zahrnují odkazy na Etrawler Limited. Rozumí se, že veškeré odkazy na rezervační systém (Webové stránky) v těchto Podmínkách užívání zahrnují odkaz na veškeré rezervace učiněné prostřednictvím call centra firmy CarTrawler.

ÚPRAVA PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Firma CarTrawler si vyhrazuje právo změnit Podmínky užívání a obsah tohoto rezervačního systému z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti vůči vám, jinému uživateli nebo třetí straně. Toto právo neovlivní Podmínky užívání přijaté vámi, uživatelem, při provádění legitimní rezervace nebo nákupu prostřednictvím tohoto rezervačního systému. Pokaždé když vstoupíte do rezervačního systému, podívejte se prosím, zda nedošlo k nějakým změnám v Podmínkách užívání. Poskytovatel nájemného vozidla může čas od času změnit své podmínky (které jsou k dispozici k nahlédnutí na tomto rezervačním systému) podle kterých vám poskytovatel nájemného vozidla poskytne rezervované vozidlo. Firma CarTrawler nenese žádnou odpovědnost v případě, že podmínky poskytovatele nájemného vozidla, k dispozici k nahlédnutí na tomto rezervačním systému, jsou poskytovatelem nájemného vozidla pozměněny.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky užívání i vaše užívání tohoto rezervačního systému a přístup do něj jsou řízeny zákony Irské republiky. Soudy Irské republiky budou mít exkluzívní pravomoc ve veškerých případných sporech mezi vámi a firmou CarTrawler vzniklých v souvislosti s vaším užíváním tohoto rezervačního systému. Užívání tohoto rezervačního systému je neoprávněné v jakékoliv jurisdikci, která neuzná platnost všech podmínek zahrnutých v Podmínkách užívání, včetně tohoto odstavce, bez omezení. Souhlasíte s tím, že mezi vámi a firmou CarTrawler neexistuje žádný vztah, partnerství, zaměstnanecký poměr, nebo agenturní vztah, který by vyplýval z Podmínek užívání nebo vašeho užívání tohoto rezervačního systému. Naše plnění Podmínek užívání podléhá stávajícím zákonům a zákonnému procesu a nic z toho, co je obsaženo v této dohodě, nezabrání firmě CarTrawler v tom, aby se řídila jakýmkoliv zákonem nebo požadavky vládních autorit nebo požadavky týkajícími se vašeho užívání tohoto rezervačního systému nebo informacemi dodanými firmě CarTrawler nebo touto firmou shromážděnými v souvislosti s takovým užíváním, a firma CarTrawler neponese žádnou odpovědnost ve vztahu k takovému postupu. Přestože firma CarTrawler nemůže sledovat chování svých uživatelů mimo své stránky, používat informace získané v tomto rezervačním systému za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiných osob, nebo za účelem kontaktování, nabídky reklamy, získávání informací či služeb nebo prodeje jinému uživateli nebo jakékoliv jiné osobě bez jejího předchozího výslovného souhlasu, se považuje za porušení těchto Podmínek užívání.

OCHRANA SOUKROMÍ

Firma CarTrawler uznává a respektuje důležitost odpovědného nakládání s osobními údaji shromážděnými v tomto rezervačním systému. Firma CarTrawler proto nakládá s osobními informacemi velmi opatrně, přičemž podniká kroky k tomu, aby tyto informace zůstaly zabezpečené a aby byly používány pouze k našim legitimním obchodním účelům. S veškerými informacemi, které poskytnete firmě CarTrawler, bude nakládáno v souladu s podmínkami Zákonů o ochraně dat, z let 1988 a 2003, a/nebo doplňující či nahrazující legislativy čas od času přijaté v Irsku. Abychom mohli zpracovat vaši rezervaci, potřebujeme od vás určité informace. To zahrnuje vaše jméno, národnost, vaše pohlaví (nebo pohlaví skupiny, do které patříte), vaše telefonní číslo a emailovou adresu. Potřebujeme také údaje o vaší kreditní nebo debitní kartě, abychom mohli zaručit, že až zaplatíte částku za pronájem a/nebo zálohu, bude vaše nájemné vozidlo k dispozici. Souhlasíte s tím, že firma CarTrawler si uloží vaše osobní údaje, za účelem zajištění pronájmu vozidla prostřednictvím tohoto rezervačního systému, a s tím, že vaše osobní údaje budou předány poskytovateli nájemného vozidla, jakmile si u tohoto poskytovatele prostřednictvím tohoto rezervačního systému zarezervujete nájemné vozidlo. Je naší povinností poslat vaše informace poskytovateli nájemného vozidla, u kterého jste si zarezervoval/-a služby spojené s pronájmem vozidla, aby věděl, kdo jste a kdy budete využívat jeho služeb. Sdělíme mu vaše jméno, vaši národnost, vaše pohlaví (nebo pohlaví skupiny, do které patříte), vaše telefonní číslo, vaši emailovou adresu, údaje o vaší kreditní kartě, a samozřejmě také informace o vaší rezervaci. Poskytovatel nájemného vozidla požaduje tyto informace za účelem přijetí vaší potvrzené rezervace. Mějte prosím na paměti, že jakmile se z tohoto rezervačního systému spojíte s jinými webovými stránkami, firma CarTrawler nemá tyto cizí stránky pod kontrolou. Firma CarTrawler proto nemůže zaručit, že kontrolor takových stránek bude respektovat vaše soukromí stejným způsobem jako firma CarTrawler. Vaši emailovou adresu používáme pouze k tomu, abychom vám zaslali potvrzení vaší rezervace nebo abychom vás kontaktovali z důvodu přímo spojeného s vaší rezervací, případně abychom vás čas od času informovali o nových prvcích rezervačního systému. Vaše telefonní číslo použijeme pouze v případě, že nastane problém s vaší rezervací, a bude třeba vás urgentně kontaktovat. Máte právo vyžádat si od nás kopii informací, které o vás máme (za tuto kopii vám případně budeme účtovat malý poplatek) a nechat opravit případné nepřesnosti. Někdy poskytujeme statistické informace o našich zákaznících třetím stranám, například poskytovatelům nájemných vozidel nebo jiným agentům. Taková statistika nikdy neobsahuje osobní informace, podle kterých by bylo možno někoho identifikovat.

FIRMA CARTRAWLER, JEJÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ NEBO JINÍ ZÁSTUPCI A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEPONESOU ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV NÁROKŮM, MIMOŘÁDNÝM SITUACÍM, POŽADAVKŮM, PŘÍČINÁM K ŽALOBĚ, ŠKODÁM, ZTRÁTÁM, VÝDAJŮM ZAHRNUJÍCÍM BEZ OMEZENÍ DŮVODNÉ PLATBY ADVOKÁTOVI A NÁKLADY ŘÍZENÍ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM A/NEBO ROZŠIŘOVÁNÍM OSOBNÍCH INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K VAŠÍ OSOBĚ V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM O OCHRANĚ SOUKROMÍ A VAŠÍM SOUHLASEM.

Firma CarTrawler si vyhrazuje právo kdykoliv podle vlastního uvážení pozměnit toto Prohlášení o ochraně soukromí a zabezpečení dat, a vy se proto prosím pravidelně dívejte, zda v této sekci nedošlo k nějakým úpravám. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám prosím prostřednictvím naší Webové stránky.